Litewski Instytut Kultury Wilno

Goethe-Institut Krakau

Projekt Tuwim

Goethe-Institut Krakau

Poetry Foundation Chicago

Fondation Kościelski Geneve